Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/2016/QĐ-UBND28/11/2016

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 51/2016/QĐ-UBND

52/2016/QĐ-UBND01/12/2016

 Bãi bỏ khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 41/2015/QÐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Tải file PDF: 52/2016/QĐ-UBND

14/2016/NQ-HĐND12/12/2016

 Ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh

 

Tải file PDF: 14/2016/NQ-HĐND

3796/QĐ-UBND22/12/2016

 Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Thuận”

 Tập tin đính kèm: 3796qdubkem.pdf

Tải file PDF: 3796/QĐ-UBND

8/UBND-ĐTQH04/01/2017

 Hỗ trợ khác đối với các hộ dân có đất không đủ điều kiện bồi thường Dự án Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công, huyện Tuy Phong

Tải file PDF: 8/UBND-ĐTQH