Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3389/QĐ-UBND24/11/2017

 Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 3389/QĐ-UBND

38/2017/QĐ-UBND28/11/2017

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải file PDF: 38/2017/QĐ-UBND

47/2013/QĐ-UBND16/10/2013

 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Tải file PDF: 47/2013/QĐ-UBND

35/2017/QĐ-UBND14/11/2017

 Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 35/2017/QĐ-UBND

46/STTTT-TTBCXB07/6/2017

 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Tải file PDF: 46/STTTT-TTBCXB