Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2958 /QĐ-UBND13/10/2017

 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 2958 /QĐ-UBND

26 /2017/QĐ-UBND14/9/2017

 Ban hành Quy định Chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 26 /2017/QĐ-UBND

2324 /QĐ-UBND11/8/2017

 Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 2324 /QĐ-UBND

3260 /UBND-KT 23/8/2017

 Điều chỉnh hệ số tiền công lao động kỹ thuật tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải file PDF: 3260 /UBND-KT

23/2017/QĐ-UBND4/8/2017

 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải file PDF: 23/2017/QĐ-UBND