Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3161/QĐ-UBND 06/11/2015

 Về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2011-2015) của tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 3161/QĐ-UBND

3419/QĐ-UBND30/11/2015

 Về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015.

Tải tệp tin đính kèm 1

Tải file PDF: 3419/QĐ-UBND

4520/KH-UBND10/12/2015

 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Tải file PDF: 4520/KH-UBND

12/QĐ-UBND05/01/2016

 Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tải file PDF: 12/QĐ-UBND

70/QĐ-UBND07/01/2016

 V/v phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tải file PDF: 70/QĐ-UBND