Thông Báo

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/NĐ-CP06/01/2017

 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tải file PDF: 01/2017/NĐ-CP

04/2017/TT-BTNMT03/04/2017

 Quy định xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường 

Tải file PDF: 04/2017/TT-BTNMT

673/QĐ-BTNMT31/03/2017

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/1/2017

Tải file PDF: 673/QĐ-BTNMT

37/2017/NĐ-CP04/04/2017

Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Tải file PDF: 37/2017/NĐ-CP

674/QĐ-BTNMT31/03/2017

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 674/QĐ-BTNMT