Thông tin chỉ đạo điều hành

Định hướng công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2017
2017-07-21 10:42:29

 Thực hiện nội dung Công văn số 1472/BTNMT-TĐKTT ngày 29/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017

 

Ngày 13/4/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1405/STNMT-VP về việc định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017. Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của đất nước và là năm đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002-2017). Toàn ngành đặt ra mục tiêu chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tạo sức bật cho các năm tiếp theo với trọng tâm là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

 TT.CNTT