Giới thiệu chung

Thông tin lãnh đạo Trung Tâm CNTT và các phòng
2017-04-27 00:00:00

Trung tâm Công nghệ Thông tin Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Sở TN&MT có trụ sở cơ quan đặt tại số 04 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Binh Thuận.

 I. Bộ máy tổ chức 

1. Ban giám đốc: 

+Đ/c: Lê Nam Hưng - Giám đốc 

- Điện thoại: 02523 824512

+ Phòng hành chính tổng hợp:

Trưởng phòng: Trần Đình Hơn - Điện thoại văn phòng 02523.828061 

+ Phòng Quản lý hệ thống thông tin:

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Vũ Huy - Điện thoại văn phòng  02523.828213 

+ Phòng Lưu trữ - Bảo đảm thông tin:

Trưởng phòng:  Đỗ Thị Hồng Hoa -  Điện thoại văn phòng  02523.210661

+ Phòng Ứng dụng - Chuyển giao thông tin:

Trưởng phòng: Hồ Tá Hoàng- Điện thoại văn phòng 02523.828.205

 II. Chức năng nhiệm vụ:

III. Sơ đồ tổ chức