Thông tin chỉ đạo điều hành

Góp ý Quy chế Quản lý vận hành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai Bình Thuận
2017-07-21 10:34:22

 Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến góp ý của các Sở , Ban, ngành Quy chế Quản lý vận hành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai Bình Thuận trên cơ sở Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

 TT.CNTT