Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận
2017-05-29 11:26:43

 Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi là Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND).

          Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành hành Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND.

          Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP). Theo đó, Chính phủ quy định lại thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính về đất đai và thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; do đó trình tự, thủ tục về đất đai UBND tỉnh đã quy định tại Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 không còn phù hợp, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để thay thế.

          Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác Quý II/2017 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quy định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

          Để việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định được kịp thời, sát với thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quy định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, số 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước ngày 22/4/2017 để tổng hợp; bản file số đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử: tupv@stnmt.binhthuan.gov.vn.

          Tải bản dự thảo tại đây

TT.CNTT