Tình hình hoạt động

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUÁN TRIỆT NỘI DUNG THANH TRA NĂM 2016-2017.
2017-07-21 07:25:31

 Ngày 16/3/2017, Sở Tài nguyên môi trường Bình Thuận tổ chức Hội nghị “Triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 và quán triệt nội dung thanh tra năm 2016 – 2017”. Tham dự hội nghị có ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường chủ trì

 

Các thành phần tham dự gồm: Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường, đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đại diện Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Tại Hội nghị, Ông Hồ Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường đã quán triệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; trao đổi về công tác chuyên môn trong hoạt động thanh tra và xác định các nội dung cần tập trung triển khai trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

TT.CNTT