Cải cách hành chính

kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
2017-07-21 07:56:23

 Thực hiện nội dung Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 016-2020 tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

TT.CNTT