Thanh tra - kiểm tra

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường
2017-05-29 10:56:02

 Ngày 16/12/2016 sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 604/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file kế hoạch thanh tra