Thanh tra - kiểm tra

Thanh tra - Kiểm tra Kết luận thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và Quý I/2017 tại Chi cục Biển và Hải đảo
2017-05-31 03:00:43

 Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 19/9/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và Quý I/2017 tại Chi cục Biển và Hải đảo, từ ngày 12/4/2017 đến ngày 21/4/2017 Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Biển và Hải đảo.