Lấy ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về thực hiện Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Thuận
2017-05-29 11:20:10

 Kế hoạch ƯPSCTD tỉnh Bình Thuận được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt ngày 06/02/2011 tại Quyết định số 06/QĐ-UB. Kế hoạch đã được xây dựng cách đây khá lâu, đến nay đã không còn phù hợp với thực trạng khu vực biển Bình Thuận, các căn cứ pháp lý cũng có nhiều thay đổi, cần phải được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định. Thực hiện Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016; 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1793/UBND-TH ngày 5/6/2015 của UBND tỉnh về việc quy trình thực hiện các dự án, chương trình, chuyên đề do các ngành thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp;  Sở Tài nguyên và Môi  trường xây dựng đề cương và dự  toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (gửi kèm theo) lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và địa phương trước khi trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

 

 

 

Tải công văn

TT.CNTT