Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
2017-06-15 20:49:20

 Thực hiện nội dung Công văn số 1272/UBND-KGVX ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh.

 

Ngày 20/4/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1509/STNMT-VP về việc nâng cao tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

            1. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai công tác “Cải cách hành chính” và “hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin”, xác định công tác “Cải cách hành chính” và “hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin” là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu của phòng, đơn vị. Hàng năm, lấy kết quả đánh giá, xếp loại Cải cách hành chính và xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin của từng phòng, đơn vị để đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng.

            2. Năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số Cải cách hành chính đạt loại “Tốt” và hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin đạt lại “Khá”. Từ năm 2018 trở về sau, hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số Cải cách hành chính và hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin đạt loại “Tốt”. Do đó, đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 02 nội dung trên.


TT.CNTT