Tình hình hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017”.
2017-07-06 15:00:33

 Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017”, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 502/KH-TNMT ngày 15/2/2017 về việc tổ chức phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của cán bộ công chức, viên chức và người lao động  năm 2017”. Triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

          - Thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2017) gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại”; xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hằng năm.

          - Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe sức khỏe và chất lượng cuộc sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao thể chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, làm việc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Yêu cầu:

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia Ngày chạy Olympic một cách đầy đủ, tích cực.

Tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017” phải an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng.

II. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động:

1. Quy mô:

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở huy động tối thiểu 80% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp quản lý tham gia chạy.

2. Hình thức:

          - Tùy vào tình hình, điều kiện các phòng, đơn vị cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017”. Chương trình của ngày chạy Olympic gồm các phần sau:

          + Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và thể thao hưởng ứng Ngày chạy.

          + Chào cờ, hát Quốc ca.

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          + Phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức;

          + Tổ chức chạy đồng hành cự ly tối thiểu 01 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

          Có thể tổ chức lồng ghép với dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2017); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

3. Trang trí, thời gian và địa điểm tổ chức:

          - Trang trí địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic một cách trang trọng, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại địa điểm tổ chức.

          - Khẩu hiệu tuyên truyền tại địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic:

          + “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

          + “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

          + Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2017).

          + Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

          + Chào mừng Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

          - Thời gian tổ chức: Vào lúc 7h00, ngày 26/3/2017 (Chủ nhật).

          - Địa điểm tổ chức: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 15, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết).

          - Thành phần: Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở.

III. Tổ chức thực hiện:

          1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện và vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ, tích cực.

          2. Giao Đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt ngày “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động năm 2017”. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người động” của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trước ngày 05/4/2017 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo UBND tỉnh.

          3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải,tải, tuyên truyền các hoạt động tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động” trên Website của Sở theo quy định (có Kế hoạch của UBND tỉnh kèm theo)./.

TT.CNTT