Luật

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
52/2005/QH11

 Luật bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 52/2005/QH11

60/2010/QH1217/11/2010

 Luật khoáng sản

Tải file PDF: 60/2010/QH12

45/2013/QH1329/11/2013

 Luật đất đai

Tải file PDF: 45/2013/QH13

17/2012/QH1321/06/2012

 Luật tài nguyên nước

Tải file PDF: 17/2012/QH13

18/2012/QH1321/06/2012

Luật Biển

Tải file PDF: 18/2012/QH13