Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 24/VBHN-BTNMT

18/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải file PDF: 18/VBHN-BTNMT

26/VBHN-BTNMT10/12/2018

 Quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải file PDF: 26/VBHN-BTNMT

03/2019/TT-BTC15/1/2019

 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Tải file PDF: 03/2019/TT-BTC

29/2018/TT-BTNMT26/12/2018

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Tải file PDF: 29/2018/TT-BTNMT