Văn bản Bộ Ngành

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/2015/TT-BTNMT30/06/2015

 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tải file PDF: 36/2015/TT-BTNMT

27/2015/TT-BTNMT29/05/2015

 VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải file PDF: 27/2015/TT-BTNMT

2601/QÐ-BTNMT23/10/2017

 Ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm

Tải file PDF: 2601/QÐ-BTNMT

2568/QÐ-BTNMT20/11/2017

 Công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017

Tải file PDF: 2568/QÐ-BTNMT

2571/QÐ/BTNMT20/10/2017

 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 2571/QÐ/BTNMT