quy hoạch đất đai

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Huyện Bắc Bình
2017-05-15 00:00:00

Ngày 26/09/2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bắc Bình. Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Bình Bản đồ hiện trạng huyện Bắc Bình Nội dung quyết định