quy hoạch đất đai

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Huyện Hàm Thuận Bắc
2017-05-15 00:00:00

Ngày 28/10/2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hàm Thuận Bắc Bản đồ quy hoạch huyện Hàm Thuận Bắc Bản đồ hiện trạng huyện Hàm Thuận Bắc Nội dung quyết định