Cải cách hành chính

Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường
2017-07-20 14:32:30

 Ngày 03 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 208/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ kiểm tra gồm:

          - Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trung Việt – Phó Chánh Thanh tra Sở;

          - Các Tổ viên:

          + Ông Tô Quốc Hiến: Thanh tra viên Thanh tra Sở;

          + Bà Lê Thị Lan Oanh: Chuyên viên Văn phòng Sở.

 Tổ kiểm tra có nhiệm vụ:

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, định kỳ mỗi tháng kiểm tra một lần đối với Tổ một cửa của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong việc tham mưu giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;

                                                                                 - Báo cáo kết quả kiểm tra để Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Tải tệp tin đính kèm tại đây 

 

 TT.CNTT