Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc triền khai thực hiện các văn bản của Trung ương
2017-06-15 20:46:10

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc triền khai thực hiện Thông báo số 90/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được 24 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành (kèm thông báo của UBND tỉnh), các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

 Thong bao 90.pdf  

TT.CNTT