Nước & KTTV

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý TN&MT
2017-07-21 15:30:53

     Căn cứ Quyết định số 3146/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trư