Môi trường

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017: “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”
2017-04-19 00:00:00

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.

 

Ngày 22/05 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 là “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”.

            Để hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững.

            Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào như: bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững.

            Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp như mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề về đa dạng sinh học và phát triển kinh tế -xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững...; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.

            Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ để theo dõi, tổng hợp và đúc kết kinh nghiệm.

Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững

 

Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 đã quyết định năm 2017 là “Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển”. Trên tinh thần đó, Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” cho Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2017.

 Đa dạng sinh học, ở cấp độ loài và hệ sinh thái là nền tảng của du lịch. Việc nhận thức được tầm quan trọng to lớn của kinh tế du lịch của các khu vực có cảnh quan hấp dẫn và giàu đa dạng sinh học tạo cơ sở cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều vấn đề được giải quyết trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học trực tiếp ảnh hưởng tới ngành du lịch. Ngành du lịch được quản lý tốt có thể góp phần quan trọng nhằm giảm các nguy cơ hoặc duy trì/tăng cường, đối với các quần thể các loài hoang dã và các giá trị đa dạng sinh học thông qua doanh thu du lịch.

Du lịch có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững, cụ thể là:

Tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững

+ Tăng 4% số lượt khách du lịch quốc tế hàng năm trở lên kể từ năm 2009.

+ Đóng góp 7% tổng xuất khẩu trên thế giới và 30% xuất khẩu dịch vụ thế giới.

+ Đóng góp 1,5 nghìn tỷ USD xuất khẩu từ du lịch quốc tế vào năm 2015.

+ Đóng góp 10% GDP thế giới.

Sự hòa nhập xã hội, việc làm và giảm nghèo

+ Một trong mười một công việc phổ biến nhất toàn cầu.

+ Ngành xuất khẩu lớn nhất ở nhiều nước đang phát triển.

+ 57% khách du lịch quốc tế năm 2030 từ các nền kinh tế mới nổi.

+ Số lao động nữ gần gấp đôi so với các ngành khác.

Hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và biển đổi khí hậu

+ Cam kết giảm 5% lượng phát thải CO2 trên thế giới.

+ Tăng tài trợ cho bảo tồn di sản, động vật hoang dã và môi trường.

+ Có thể là một phương tiện để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học.

+ Phải quản lý bền vững 1,8 tỷ khách quốc tế dự kiến trong năm 2030.

Các giá trị văn hóa, đa dạng và di sản

+ Phục hồi các hoạt động truyền thống và phong tục tập quán.

+ Trao quyền cho cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tự hào trong họ.

+ Tăng cường sự đa dạng văn hoá.

+ Nâng cao nhận thức về giá trị di sản.

- Hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và an ninh

+ Xóa bỏ rào cản và xây dựng các liên kết giữa khách du lịch và cộng đồng địa phương.

+ Tạo cơ hội cho những cuộc gặp gỡ văn hoá để xây dựng hòa bình.

+ Một lĩnh vực linh hoạt có khả năng phục hồi nhanh từ các mối đe dọa an ninh.

+ Một công cụ ngoại giao mềm

 Du lịch liên quan tới phần lớn trong số 20 Mục tiêu Aichi về Đa dạng sinh học. Đối với một số Mục tiêu (như Mục tiêu 5, 8, 9, 10 và 12) chủ yếu nhằm đảm bảo việc kiểm soát và quản lý tốt hơn nhằm giảm thiệt hại đối với đa dạng sinh học từ du lịch. Đối với một số Mục tiêu khác (như Mục tiêu 1, 11, 15, 18 và 20) lại thể hiện sự đóng góp tích cực của du lịch đến nhận thức về đa dạng sinh học, các khu bảo tồn, việc phục hồi môi trường sống, tham gia của cộng đồng và huy động nguồn lực. Một khía cạnh khác là sự lồng ghép giữa đa dạng sinh học và sự bền vững vào các chính sách phát triển và các mô hình kinh doanh bao gồm cả du lịch, qua đó hỗ trợ Mục tiêu Aichi về đa dạng sinh học số 2 và số 4.

Kỷ niệm Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học với chủ đề về “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” tạo cơ hội nâng cao nhận thức và hành động đối với những đóng góp quan trọng của du lịch bền vững cho sự phát triển kinh tế, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đối với cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách công và tư nhân nhằm huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan làm cho du lịch trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực. Bên cạnh đó, chủ đề này cũng tạo cơ hội góp phần vào các sáng kiến đang triển khai như Chương trình Du lịch Bền vững trong khuôn khổ Chương trình 10 năm về Tiêu thụ và Sản xuất bền vững và thúc đẩy Hướng dẫn CBD về Đa dạng sinh học và Phát triển Du lịch. Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình nghị sự toàn cầu 2030 về Phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững, Năm quốc tế đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ thay đổi về chính sách, hành vi kinh doanh và tiêu dùng đối với một ngành du lịch bền vững hơn có thể đóng góp cho các Mục tiêu phát triển bền vững.

 

 

 Theo monre.gov.vn