Môi trường

Biến đổi khí hậu: Đã có kế hoạch chi tiết ứng phó
2017-04-20 00:00:00

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; quản lý và giám sát và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; quản lý và giám sát biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

            Kế hoạch này góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Kế hoạch này nhằm hướng tới củng cố và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, cải thiện khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của từng lĩnh vực thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường; tích hợp, lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực thuộc ngành quản lý, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu.

            Theo đó, trọng tâm của Kế hoạch là thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ về biến đổi khí hậu mà ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020.

            Đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

            Xây dựng lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu; xây dựng Hệ thống quốc gia về đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

            Xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu; xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Biến đổi khí hậu của Việt Nam; xây dựng hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

            Nhóm nhiệm vụ thứ hai là đánh giá khí hậu quốc gia, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm đánh giá khí hậu quốc gia và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.

            Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai (bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn); cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

            Về nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực, trong nhóm nhiệm vụ này, Bộ sẽ thực hiện phổ biến kiến thức nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; cơ hội của biến đổi khí hậu; Đóng góp do quốc gia tự quyết định; Thỏa thuận Paris, cơ hội và thách thức của Việt Nam cũng như các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

            Mặt khác, Bộ xây dựng tài liệu và tập huấn kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các vùng dễ bị tổn thương; Triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao về biến đổi khí hậu cho ngành.

            Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với biến đổi khí hậu. Bao gồm: Xây dựng mô hình số có độ chính xác cao phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và Điều tra, khảo sát, phân vùng lũ quét ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng thí điểm hệ thống giám sát hỗ trợ ra quyết định cảnh báo cho những khu vực có nguy cơ lũ quét cao phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

            Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các vùng kinh tế trọng điểm và toàn quốc tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở thực hiện rà soát, cập nhật theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Xác định sự thay đổi, biến động về diện tích, chất lượng đất do tác động của nước biển dâng, sa mạc hóa, sạt lở, xói mòn.

            Đồng thời phân vùng biển, đảo phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên biển, đảo đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

            Xác định sức chịu tải của các thành phần môi trường cho từng khu vực trên phạm vi cả nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cũng như phân vùng nền địa chất ven biển.

            Bộ sẽ kiểm kê khí nhà kính quốc gia, xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba (TNC) và Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai (BUR2) theo quy định của Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

            Xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước ngầm cho các vùng kinh tế trọng điểm và toàn quốc tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở thực hiện rà soát, cập nhật theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

            Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và dự báo xâm nhập mặn thuộc Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

            Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương, xác định nhu cầu tăng cường năng lực thích ứng và các giải pháp cho các tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu cho các vùng kinh tế trọng điểm.

            Mặt khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hợp tác quốc tế, khẳng định sự chủ động, nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua đàm phán quốc tế, tiếp tục vận động hỗ trợ quốc tế về tài chính, công nghệ để Việt Nam ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu.

            Thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, các hành động chính sách ưu tiên về biến đổi khí hậu đã cam kết với các nhà tài trợ, các đối tác phát triển; quản lý, sử dụng hiệu quảcác nguồn tài trợ quốc tế thông qua các kênh hợp tác song phương, đa phương./.

Theo vea.gov.vn