Biển & Hải đảo

Chính phủ quy định chi tiết 8 vấn đề của Luật TNMT biển, hải đảo
2017-04-24 00:00:00

 

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Nghị định bao gồm 10 chương 71 điều, quy định chi tiết Điều 11, Điều 14, Điều 22, Điều 23, Điều 25, Điều 29, Điều 36; khoản 1 Điều 40; khoản 3 Điều 54; khoản 2 Điều 58; khoản 4 Điều 60; khoản 3 Điều 76 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

 

Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết 8 nhóm nội dung của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm:

            - Một là, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

            - Hai là, quy định về phạm vi vùng bờ; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

            - Ba là, quy định về chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

            - Bốn là, quy định về hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động trong hàng lang bảo vệ bờ biển.

            - Năm là, quy định về việc phân loại đối với các hải đảo.