Địa chất khoáng sản

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2017-04-24 00:00:00

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; trong đó có giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác của UBND tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và qua thực tế triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác của UBND tỉnh Bình Thuận để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và thực tế tại địa phương, khả thi trong quá trình triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Để kịp thời tổng hợp ý kiến, góp ý của các Sở, ngành và địa phương gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của UBND tỉnh Bình Thuận, kèm theo bảng so sánh Quyết định 44/2015/QĐ-UBND và dự thảo Quyết định thay thế để các Sở, ngành và địa phương tham gia góp ý; đồng thời, đề nghị Trung tâm thông tin điện tử tỉnh gửi dự thảo văn bản đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1211/STP-XD&KTVB ngày 31/10/2016

          Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2017 để kịp thời tổng hợp.

          Tải dự thảo Quyết định tại đây

TT.CNTT