Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh
2017-07-21 07:37:30

 Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1382/SNV-CCHC ngày 30/5/2016 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

TT.CNTT