Lấy ý kiến góp ý

Ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND tỉnh
2017-05-29 11:31:47

 Ngày 08 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

          Nay theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 397/STC-HCSN ngày 20/01/2017, Sở Tư pháp tại Công văn số 275/STP-XD&KTVB ngày 16/3/2017 và kết quả họp ngày 24/4/2017 gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp thì theo quy định của Luật phí và lệ phí năm 2015, phí đấu giá không thuộc Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí; Phí đấu giá này sẽ được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thị trường kể từ ngày 01/01/2017 và tại Công văn số 17042/BTC-QLG ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính thì đối với cơ quan quản lý nhà nước không thu tiền dịch vụ đấu giá theo cơ chế giá thị trường kể từ ngày 01/01/2017, mà chỉ thực hiện chi phí tổ chức phiên đấu giá, chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật về đấu giá tài sản có quy định khác. Như vậy, đối chiếu với Luật phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh không còn phù hợp, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND.

          Từ nội dung trên và căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Tờ trình của Sở và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, gửi đến các Sở: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải và Cục thuế tỉnh để tham gia góp ý Dự thảo; đồng thời, đề nghị Trung tâm thông tin điện tử tỉnh gửi dự thảo văn bản đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1211/STP-XD&KTVB ngày 31/10/2016 (có file gửi kèm).

          Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/5/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

          Tải văn bản góp ý tại đây

TT.CNTT